Nyomtatás E-mail

Tisztelt Ügyfeleink!

Frissítve: 2016.  június 24-én

A Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Magyarországi Fióktelepe által kezelt szerződésekkel és kárigényekkel kapcsolatosan az alábbi tájékoztatást adjuk.

1. Fontos aktuális információ

Az illetékes bukaresti bíróság 2016. április 28-án jogerősen elrendelte a Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A. Biztosító (Astra) felszámolását. Ezzel lehetővé vált, hogy a Román Garancia Alap (FGA) megkezdje a kártérítési igények kifizetését.

Amennyiben további információk válnak majd ismertté, azokról természetesen a MABISZ haladéktalanul tájékoztatást ad.

2. Az ASTRA Biztosító jogi helyzete

Az ASTRA romániai biztosító, amely szolgáltatását a határon átnyúló szolgáltatások keretében magyarországi fióktelepén keresztül nyújtotta Magyarországon, így az ASTRA Biztosító magyarországi fióktelepének felügyeletét is a román pénzügyi felügyelet (ASF) látja el a román jogszabályok alapján.

Az ASF hivatalos közlönyben közzétett határozatával az ASTRA tevékenységi engedélyét visszavonta, és kezdeményezte a felszámolási eljárást. Az európai uniós jogszabályok értelmében az eljárás részleteiről a román felügyelet a magyarországi felügyeletet ellátó Magyar Nemzeti Bankot köteles volt tájékoztatni.

A román jogszabályok szerint a biztosítási tevékenységi engedély visszavonása nem eredményezi a biztosítási szerződések automatikus megszűnését.

3. A KGFB szerződések

2015. október 8-án hatályba lépett törvénymódosítás alapján az ASTRA még meglévő magyarországi ügyfelei az ASTRA magyarországi fióktelepénél fennálló szerződésük tevőleges megszüntetése nélkül – az ASTRA biztosító tevékenységi engedélyének visszavonására hivatkozva - más biztosítónál új szerződést köthetnek.

A tevékenységi engedély visszavonásával érintett ASTRA KGFB szerződés az új szerződés kockázatviselési kezdetének napját megelőző napon megszűnik, amennyiben korábban valamely más megszűnési okkal (pl. díjnemfizetés) már meg nem szűnt.

Amennyiben az ASTRA biztosító által kezelt szerződés díjnemfizetés miatt szűnt meg, akkor az üzembentartó ugyanezen gépjárműre vonatkozó KGFB szerződés megkötésére tett ajánlatát bármelyik biztosító jogosult elfogadni.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés díj-nemfizetés miatti megszűnése esetén a biztosítatlan időszakra (a díjnemfizetéssel való megszűnéstől az új szerződés kockázatviselésének kezdetéig) a normál díjaknál lényegesen magasabb összegű, úgynevezett fedezetlenségi díjat kell az új biztosítónál megfizetni!

Azok a szerződők, akik biztosítási szerződéseikre olyan időszakra is fizetettek be biztosítási díjat, amely időszakban az ASTRA által kezelt biztosításaik kockázatviselése már nem volt érvényben, az előre fizetett díjrész, az un. meg nem szolgált díj FGA-tól való visszaigénylésére szolgáló nyomtatványok ezen a linken érhetők el.

A meg nem szolgált díjakra az ASTRA fióktelepe által beszedett és megfizetett biztosítási adó közvetlenül a NAV-tól igényelhető vissza. A visszaigénylés feltételeiről a NAV ügyfélszolgálatok adnak tájékoztatást.

4. A más biztosítónál megkötött KGFB szerződések bonus-malus besorolásának megállapításáról

A 21/2011.(VI.10.) NGM rendelet szabályozza a bonus-malus besorolás megállapításának rendszerét. A rendelet 5.§-ában foglaltak szerint

 1. Az új biztosító a szerződéskötéskor az üzemben tartó nyilatkozata alapján állapítja meg a szerződés előzetes besorolását, ennek hiányában a szerződést előzetesen az A00 osztályba sorolja.
 2. Az új biztosító köteles a biztosítási időszak kezdetét követő 15. és 30. nap közötti időtartamon belül a kártörténeti nyilvántartásból lekérdezni a szerződés bonus-malus besorolásához szükséges adatokat. A biztosító a kárnyilvántartásban az üzemben tartó által közölt hatósági jelzés és az előző biztosítást igazoló okirat száma vagy a kártörténeti rendszer azonosító szám alapján végzi a beazonosítást, a besorolást a közvetlenül megelőző biztosítási időszak kárnyilvántartásban meglévő adatai (kockázatviselés időtartama, kártörténeti adatok) alapján állapítja meg. Ezeket az adatokat a régi biztosító, jelen esetben az ASTRA biztosító köteles a kártörténeti nyilvántartásba feladni.
 3. Az új biztosító a biztosítási időszak kezdetét követő 45 napon belül megállapítja a szerződés végleges besorolását a biztosítási időszak kezdetére visszamenő hatállyal, egyidejűleg a kárnyilvántartásba bejegyzi a bonus-malus besorolást és a besorolás szerinti díjról értesítést küld az üzemben tartónak, amennyiben az az üzemben tartó nyilatkozata szerinti besorolástól eltér. Ha az üzemben tartó közlése alapján a szerződés besorolásához szükséges adatok a biztosítási időszak kezdetét követő 30. napig a kárnyilvántartásban nem beazonosíthatók, erről a tényről az új biztosító az üzemben tartónak 15 napon belül értesítést küld. Ha a biztosítási időszak kezdetét követő 60. nap elteltével az adatok a kárnyilvántartásban továbbra sem beazonosíthatók, akkor az új biztosító 15 napon belül A00 osztályban állapítja meg a szerződés végleges besorolását a biztosítási időszak kezdetére visszamenő hatállyal, és a besorolás szerinti díjról értesítést küld az üzemben tartónak.
 4. A rendelet 5/A §-a szerint, ha a kárnyilvántartásban vagy a kapcsolódó nyilvántartásban szereplő, és a valós adatokat tartalmazó szerződésben szereplő adatok eltérése miatt – az új biztosító A00 osztályban állapította meg a szerződés végleges besorolását, és a kárnyilvántartási rendszerben a szerződés beazonosításához és besorolásához szükséges adatok később rendelkezésre állnak, az adatok helyesbítése időpontjával érintett biztosítási időszak biztosítója köteles a kárnyilvántartásban meglévő adatok alapján a szerződés végleges besorolását az adott biztosítási időszak kezdetére visszamenő hatállyal megállapítani.

A jogszabályban szabályozott folyamatból látható, hogy az új szerződés bonus-malus besorolását a régi biztosító által átadott adatok alapján csak az új biztosító tudja elvégezni, a MABISZ-nak nincs ráhatása a besorolás megállapítására. Ezért, ha az ügyfél az új biztosítója által eszközölt besorolással nem ért egyet, akkor az új biztosítójához kell fordulnia a helyes besorolás megállapítása érdekében.

A sikeres azonosítást követően a biztosító a szerződés B/M fokozatát a 21/2011 NGM rendelet 5/A.§-a szerint megállapítja, és erről az ügyfelet értesíti.

Azon ügyfeleknek, akiknek a B/M fokozatát az új biztosítójuk nem tudja megállapítani, azt javasoljuk, hogy mutassanak be az új biztosítójuknak egy olyan bizonyító, ASTRA biztosítótól származó dokumentumot (kötvény, indexlevél, csekk stb.), amelyből a fokozatuk beazonosítható. Az új biztosító ezeket az adatokat rögzíti be a KKNYR-be.

Remélhetőleg kis számban, de minden bizonnyal elő fog fordulni olyan eset is, amelynél nem lehet megállapítani a korábbi szerződés B/M fokozatát, vagy az elektronikus adatbázisok adatai és az ügyfél által bemutatott adatok eltérnek. A problémás helyzetek tisztázásához az ASTRA által kezelt szerződési adatok, dokumentumok teljes köre is szükséges. A szükséges adatok az ASTRA szerződésállomány kezelését átvevő felszámolótól igényelhetők.

A Felszámoló adatszolgáltatás nélkül sem az új szerződést kezelő biztosító, sem a MABISZ nem jogosult a vitatott adatok jogszabály ellenes módosítására. A felszámoló adatszolgáltatásáig az új szerződéseket kezelő biztosítók az elektronikus adatbázisokat kezelő informatikai rendszer által szolgáltatott adatok alapján sorolják be az ügyfél szerződését.

A Societatea Comerciala de Asigurare-Reasigurare Astra S.A.(Astra Biztosító) felszámolójának adatai:

KPMG Restructuring SPRL
DN1, Sos. Bucuresti-Ploiesti, nr. 69-71
P.O. Box 18-191
Sector 1, Bucuresti 013685

5. Egyéb biztosítási szerződések

A nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések (pl. vagyonbiztosítások, CASCO, lakásbiztosítás stb.) esetében a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) 6:459. §-a értelmében többszörös biztosítás is köthető, azaz a más biztosítónál akár a párhuzamosan kötött szerződés érvényes lesz.


6. 2016. április 28-t követően károsultak az alábbi szabályok szerint tehetik meg kárbejelentésüket a MABISZ-nál, mint a Kártalanítási Alap kezelőjénél:

 • Azok a károsultak, akik az ASTRA Biztosító KGFB biztosítottja által okozott kárukból keletkező kárigényüket - akár részben is - saját vagyonbiztosításuk (pl. casco, lakás), vagy egyéb (nem KGFB) felelősségbiztosításuk terhére érvényesíthetik, kárigényüket függetlenül attól, hogy azt korábban az ASTRA Biztosítónál bejelentették vagy sem,  a saját vagyonbiztosításuk (pl. casco, lakás), vagy egyéb (nem KGFB) felelősségbiztosításuk terhére is érvényesíthetik.
 • Azok a károsultak, akik az ASTRA Biztosító KGFB biztosítottja által okozott kárukból keletkező kárigényüket érvényesítették saját vagyonbiztosításuk (pl. casco, lakás), vagy egyéb (nem KGFB) felelősségbiztosításuk terhére, de kárigényüket a saját biztosítási szerződésük nem teljesen fedezte, a saját biztosítási szerződésük terhére nem érvényesíthető kárigényüket az alábbiakban megadott elérhetőségeken és formában jelenthetik be a Mabiszhoz közvetlenül, vagy saját vagyonbiztosítójukon, illetőleg nem KGFB felelősségbiztosítójukon keresztül is.
 • Azok a károsultak, akiknek nincs saját vagyonbiztosításuk (pl. casco, lakás), vagy más felelősségbiztosítás terhére sem tudják érvényesíteni az ASTRA Biztosító KGFB biztosítottja által okozott káreseményükből keletkező kárigényüket, a teljes kárigényre vonatkozó bejelentésüket közvetlenül a MABISZ-nál tehetik meg.

7. A MABISZ elérhetőségei, nyomtatványok kárbejelentéshez:

Magyar Biztosítók Szövetsége

Címünk: 1062 Budapest, Andrássy út 93.
Levelezési cím: MABISZ ESZE
1381 Budapest 62., Pf. 1297

Központi telefonszám: (+36 1) 802-8400

Kárügyintézés telefax: (+36 1) 802-8499

Kárbejelentés: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Hivatali idő: hétfő-csütörtök 8-16h, péntek 8-16:00

Az Ügyfélszolgálat minden szerdán 19:00-ig fogadja a hívásokat a központi telefonszámon.

Kérjük, az alábbi értelemszerűen kiválasztott, és kitöltött nyomtatványokat a Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címre küldjék el emailben:

Az ASTRA Biztosító KGFB biztosítottjai által okozott – személyi, gépjármű- és egyéb vagyoni – károkhoz kapcsolódó megtérítési igény bejelentésének az előző pontban elérhető nyomtatványai egységes nyomtatványok, mind az ASTRA biztosító részére korábban már bejelentett, mind az ASTRA biztosítóhoz még nem jelentett kárigények bejelentéséhez használatosak.

8. Egyéb információk

A román Garancia Alap (FGA) az ASTRA Biztosító károsulti ügyféllistáit honlapján közzétette.

A MABISZ Elkülönített Szervezeti Egysége (ESZE) a kárbejelentéseket befogadja, nyilvántartásba veszi, megszervezi és lebonyolítja a károsult vagyontárgyak szemléjét, bekéri és befogadja a kárigények megalapozottságát alátámasztó szükséges és indokolt iratokat, tárolja a kárdokumentációt, megelőlegezi a kárigények felmérésével, dokumentálásával kapcsolatos költségeket, valamint a megalapozott kárigényeket a más módon meg nem térült mértékben megtéríti.

A MABISZ eljárásával egyidejűleg már nem szükséges, hogy a károsult KGFB kárigényét a román Garancia Alapnak, az FGA-nak is bejelentse.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a nem kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződések (pl. vagyonbiztosítások, CASCO, lakás biztosítás stb.) terhére érvényesíteni kívánt kárigényeket, amelyeket a MABISZ jogszabály alapján nem tud megtéríteni, közvetlenül a román Garancia Alapnál (FGA) lehet bejelenteni az alábbi módokon:

 • az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. email címre eljuttatva, vagy
 • postai úton tértivevényes levélben a
  Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA)
  Strada Amiral Constantin Bălescu, nr. 18,
  București 011954 Sector 1
  România

  postai címre elküldve az alábbi linken keresztül letölthető nyomtatványokon

A román Garancia Alap (FGA) elérhetőségei:

Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA)

Levelezési cím: Fondul de Garantare a Asiguratilor (FGA)
Strada Amiral Constantin Bălescu, nr. 18
București 011954 Sector 1
România

Telefonszám: +4021.211.60.37; +4021.211.60.52; +4021.211.60.73; +4021.211.60.79

Telefax: +4021.211.60.94

E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.

Az FGA eljárásáról szóló angol nyelven közzétett rendeletek és tájékoztatás a következő linkeken érhető el:

Román nyelven a tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályok az alábbi webhelyen érhetők el.


Magyar Biztosítók Szövetsége

 

Biztosítás és kockázat

A Magyar Biztosítók Szövegsége (MABISZ) tudományos folyóiratának idei negyedik, decemberi száma immáron elérhető a szövetség hivatalos honlapján. A kiadványban négy tanulmány és egy ...

Sajtóközlemény (2016.12.20.)

Hirdetés

MABISZ Konferencia

Alapvetően alakítja át a világ biztosítási piacait a klímaváltozás, ami ráadásul sokkal hamarabb következik be, mintsem azt gondolnánk – hangzott el a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) múlt heti,....

Sajtóközlemény (2016.11.30.)

KGFB

Már csak két napjuk maradt szerződésük felmondására azoknak az autósoknak, akiknek kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása (kgfb) január 1-jei évfordulós, és ...

Sajtóközlemény (2016.11.29.)

Hirdetés

Honlapunkon cookie-kat használunk, melyek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére. Tudjon meg többet....