Irodák Tanácsa (Council of Bureaux)


Irodák Tanácsa (Council of Bureaux)

A Zöldkártya Rendszer legfőbb irányító és képviseleti szerve (az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságával együttműködve) 1949-es alakulása óta a Council of Bureaux (CoB, Irodák Tanácsa) hosszú évekig londoni, majd 2006-tól brüsszeli székhellyel.

A Council of Bureaux főbb feladatai:

  • A zöldkártya irodák közötti megállapodások nyilvántartása;
  • A zöldkártya irodák közötti megállapodásokból keletkező, bármely tag által felvetett gyakorlati problémák megoldása;
  • Az irodák közötti vitáknál közvetítői és döntőbírói szerep ellátása;
  • Összekötő szerep betöltése az ENSZ-EGB Közlekedési Albizottsága és más nemzetközi szervezetek (pl. az Európai Biztosítók Bizottsága (CEA), valamint az EU Bizottság) irányában.

A Council of Bureaux működését a szervezet alapokmánya szabályozza.

Az operatív és döntéselőkészítő munkát a CoB apparátusa és különböző, a tagországok képviselőiből meghatározott időre választott összetételű bizottságok végzik. A CoB legfőbb döntéshozó szerve a korábban ritkábban, 1994 óta évenként ülésező Közgyűlés (General Assembly, majd International Motor Insurance Convention).

A Zöldkártya Rendszer eredete és céljai


A Zöldkártya Rendszer eredete és céljai

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a két világháború közötti időben jelent meg Európában annak érdekében, hogy a gépjárművek okozta balesetek áldozatai számára biztosítsa a nekik járó kártérítést.

A nemzetközi autós idegenforgalom fellendülése következtében már a II. világháború előtt felmerült az a gondolat, hogy miképpen lehetne kiterjeszteni külföldre a felelősségbiztosítási garancia hatályát

A II. világháború után a frissen alakult Egyesült Nemzetek Szervezete, illetve ennek Genfben működő Európai Gazdasági Bizottsága (ENSZ-EGB, UNECE) kezdett foglalkozni a kérdéssel. A kitűzött cél kettős volt:

  • Egy olyan rendszer kialakítása, amely megoldja, hogy a közlekedési baleset károsultja Európa egyetlen országában se kerüljön rosszabb helyzetbe akkor, ha a balesetet egy külföldi gépjármű üzemeltetésével okozták, valamint

  • a más országokba látogató gépjárművek határokon való átjutásának megkönnyítése.

A témával foglalkozó ENSZ munkacsoport, az ENSZ-EGB Közlekedési Albizottsága e célra létrehozott Főmunkacsoportjában 1949. január 25-én megfogalmazták a Főmunkacsoport ún. 5. sz. ajánlását, amely a már 1926 óta működő skandináv rendszer átvételét javasolta. Ennek lényege az, hogy azon országok központi biztosítási szervei, amelyekben kötelező a gépjármű felelősségbiztosítás, a svéd mintához hasonlóan vezessék be a zöldkártyát, mint a felelősségbiztosítási garancia igazolását, kössenek egymással megállapodásokat, amelyek értelmében a külföldiek által okozott károkat a külföldi biztosító helyett rendezik.

A Zöldkártya Rendszer tagországai


A Zöldkártya Rendszer tagországai

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Közlekedési Albizottsága 1953. január 1-jei hatállyal, nyolc ország (Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, Svédország, Svájc és a Német Szövetségi Köztársaság) részvételével hívta életre a Zöldkártya Rendszert. Fél éven belül további négy ország (Dánia, Norvégia, Finnország és Írország), majd a következő években majdnem minden európai ország csatlakozott a rendszerhez. Magyarország 1960 óta tagja a Zöldkártya Rendszernek.

A Zöldkártya Rendszer megfelelő működése érdekében a csatlakozást az Irodák Tanácsa (Council of Bureaux – a Zöldkártya Rendszer legfőbb irányító és képviseleti szerve) egyre szigorúbb feltételekhez köti. Az új tagok 4 évig korlátozott jogokkal bíró ún. átmeneti tagsággal rendelkeznek, működésüket pedig a Council of Bureaux közgyűlése által erre a célra választott bizottság ellenőrzi és segíti.

Bár a Zöldkártya Rendszer deklaráltan európai szervezet, gazdasági, politikai és idegenforgalmi okok miatt egyes nem európai országok (mint pl. Marokkó, Tunézia, Izrael, Irán) is tagsággal rendelkeznek.

A Zöldkártya Rendszer tagországainak aktuális listája elérhető a Council of Bureaux honlapján.

 

Zöldkártya Egyezmény


Zöldkártya Egyezmény

A Zöldkártya Egyezmény a kezdetektől szabályozta a zöldkártya irodák közötti kapcsolatokat, és két alapvető elvet határozott meg:

  1. A baleset helye szerinti ország zöldkártya irodája (Kezelő Iroda) kizárólagos kompetenciával rendelkezik a kár rendezésére a baleset helye szerinti ország jogszabályainak megfelelően.
  2. A Kezelő Iroda köteles a kárt okozó külföldi gépjármű biztosítója, illetve annak zöldkártya irodája (Fizető Iroda) érdekeinek megfelelően eljárni.

Ezeket az elveket tükrözte a Zöldkártya Egyezmény (Nemzeti Irodák Közötti Egységes Megállapodás / Inter-Bureaux Uniform Agreement, 1951-2002) szövege, amely részletesen ismertette a rendszer fogalmait, működésének, a kár rendezésének és visszatérítésének szabályait.

Multilaterális Garancia Egyezmény (Multilateral Guarantee Agreement, „Rendszámegyezmény”, 1991)


Multilaterális Garancia Egyezmény (Multilateral Guarantee Agreement, „Rendszámegyezmény”, 1991)

A nemzetközi gépjárműforgalom növekedésével felmerült az egyébként jól működő Zöldkártya Rendszer egyszerűsítésének igénye. Egyes zöldkártya tagországok idővel olyan kiegészítő megállapodásokat kötöttek, melyek a zöldkártya, mint felelősségbiztosítást igazoló okirat kiállításáról és határátlépéskori ellenőrzéséről lemondanak. Ezeket a megállapodásokat később egyetlen egyezménybe foglalták, melynek tagországai a gépjármű-felelősségbiztosítási garancia (fedezet) igazolásául kölcsönösen vagy egyoldalúan elfogadják a gépjármű forgalmi rendszámtábláját és a megkülönböztető országjelzést.

Új, egyesített egyezmény: Belső Szabályzat (Internal Regulations; 2003. július 1.)


Új, egyesített egyezmény: Belső Szabályzat (Internal Regulations; 2003. július 1.)

A Belső Szabályzat a Zöldkártya Egyezményt és a Multilaterális Garancia Egyezményt egy egységes dokumentummá formálta, amely ma is a zöldkártya irodák kétoldalú kapcsolatai alapjául szolgál. A Belső Szabályzat a korábbi egyezmények egyes eltérő definícióit egységesítette, szövegezése már összhangban van az európai uniós irányelvek szóhasználatával, nyelvezete egyszerűbb és érthetőbb. A Belső Szabályzat a zöldkártya irodák olyan alapokmánya, amely általános rendelkezéseket és egyes választható elemeket (Rendszámegyezmény) is tartalmaz. A korábbi egyezmények helyébe lépő Belső Szabályzat 2003. július 1-jén lépett hatályba. Az új egyezmény rendelkezéseit a fenti időponttól mind az új, mind a már folyamatban levő ügyekben alkalmazzák az aláírók.

A zöldkártya


A zöldkártya

A zöldkártya a meglátogatott országban előírt biztosítási fedezet meglétét igazoló dokumentum, melynek felmutatásával a gépjármű üzembentartója igazolja a gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetet a Zöldkártya Rendszer tagországaiban. A zöldkártya nemzetközileg egységes dokumentum, melyet minden tagország nemzeti irodája (vagy annak felhatalmazásával tagbiztosítója) az ENSZ-EGB fentebb említett bizottsága által jóváhagyott szöveggel és formátumban ad ki az adott ország nyelvén kívül angol nyelven is. Annak ellenére, hogy a Rendszámegyezmény értelmében már sok országban elfogadják a gépjármű felelősségbiztosítási fedezetének igazolásául a gépjármű forgalmi rendszámtábláját és megkülönböztető országjelét (a felelősségbiztosítás külföldi igazolásáról ld. táblázatunkat), erősen ajánlott minden külföldi út előtt zöldkártyát kiváltani. Ezt mindenki megteheti saját felelősségbiztosítójánál, ahol azt ingyenesen rendelkezésére bocsátják. A biztosító által kiállított zöldkártya általában a felelősségbiztosítási fedezet fennállásának utolsó napjáig, de legalább 15 napig érvényes.

Amennyiben olyan országba utazunk, amely nem tagja a Zöldkártya Rendszernek, akkor az illető ország határán az ott előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést (ún. határbiztosítást) kell megkötni.

A zöldkártyát a Nemzeti Iroda nevében a tagbiztosítók bocsátják biztosítottjaik rendelkezésére ingyenesen, elektronikus úton vagy papíralapon. A zöld szín a zöldkártya nemzetközi egyezményben előírt érvényességi feltétele, a nem zöld papírra kinyomtatott zöldkártya érvénytelen, és pusztán az elektronikus dokumentum, nyomtatás nélkül sem alkalmas a fedezet igazolására.

Kártalanítási Szervezet


Kártalanítási Szervezet

kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a két világháború közötti időben jelent meg Európában annak érdekében, hogy a gépjárművek okozta balesetek áldozatai számára biztosítsa a nekik járó kártérítést.

A Zöldkártya Rendszer azonban nem terjed ki azon ügyekre, melyekben a károsult kárát nem saját országában, hanem külföldön okozták (szenvedett kár). Ilyen esetekben a károsult a kár érvényesítése során nehézségekbe ütközött az idegen jogrendszer, idegen nyelv, szokatlan kárrendezési eljárások és gyakran indokolatlanul elhúzódó kárrendezés miatt, ha kártérítési igényét külföldön, külföldi biztosítóval szemben kell érvényesítenie.

A Magyar Nemzeti Iroda Tájékoztatója


A Magyar Nemzeti Iroda Tájékoztatója

a Magyarország területére belépő külföldi telephelyű gépjárművek, valamint a magyar forgalmi rendszámú gépjárművel külföldre utazók érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződésének igazolásáról

Frissítve: 2020. január 8.

1. A biztosítás területi hatálya

A magyarországi telephelyű gépjárművek üzembentartója által a Magyarországon kötelező felelősségbiztosítás művelésére jogosult biztosítóval kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződés kiterjed az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területére – Magyarország területét is beleértve -, valamint Svájcra, továbbá a nemzetközi Zöldkártya Rendszer azon országai területére, amelyek irodájával a magyar Nemzeti Iroda kétoldalú megállapodást kötött.

A Zöldkártya Rendszernek az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagországai:

Ausztria

Belgium

Bulgária

Ciprus (a Zöldkártya Rendszer szabályai nem alkalmazhatók az Észak-ciprusi Török Köztársaság területén)

Csehország

Dánia (és a Feröer Szigetek)

Észtország

Finnország

Franciaország (és Monaco)

Görögország

Hollandia

Horvátország

Izland

Írország

Lengyelország

Lettország

Liechtenstein (képviseletét a Zöldkártya Rendszerben és a 2000/26/EK sz. irányelv alapján létrejött szervezetekben Svájc látja el)

Litvánia

Luxemburg

Magyarország

Málta

Nagy-Britannia és Észak-Írország (a Channel-szigetek, Gibraltár és Man szigete)

Németország

Norvégia

Olaszország (Vatikán és San Marino)

Portugália

Románia

Spanyolország

Svédország

Szlovákia

Szlovénia

A Zöldkártya Rendszernek nem az Európai Gazdasági Térséghez tartozó tagországai:

Albánia

Andorra

Azerbajdzsán

Belarusz Köztársaság (Fehéroroszország)

Bosznia-Hercegovina

Észak-Macedón Köztársaság

Irán

Izrael

Marokkó

Moldova

Montenegró

Oroszország

Svájc

Szerbia (a Zöldkártya Rendszer szabályai nem alkalmazhatók Koszovó területén)

Tunézia

Törökország

Ukrajna

2. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolása

2.1. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet igazolása – a másoknak nemzetközi gépjárműforgalomban okozott károk megtérítése céljából – a Zöldkártya Rendszer keretében történik. E rendszerhez tartoznak Európa országai, valamint Irán, Izrael, Marokkó, Tunézia, valamint a volt Szovjetunió utódállamai közül Azerbajdzsán, Belarusz, Észtország, Lettország, Litvánia, Moldova, Oroszország és Ukrajna. A Zöldkártya Rendszerhez tartozó országok gépjárműveinek üzembentartói az adott országra érvényes kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk meglétét a zöldkártyával igazolják.

2.2. A Belső Szabályzat III. fejezetében foglalt, „Az irodák közötti vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezmény” (Rendszámegyezmény) tagállamai az egyes tagországokban megkívánt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétének igazolásául – a zöldkártya helyettesítéseként – kölcsönösen elfogadják az egyes tagországok illetékes hatóságai által az adott gépjárműre kiállított forgalmi rendszámot és a gépjárművön ovális mezőben külön elhelyezett államjelzést.

Az Európai Unió Tanácsának a gépjárműveket és pótkocsijaikat nyilvántartásba vevő tagállam államjelzésének a Közösségen belüli forgalomban történő elismeréséről szóló 2411/98/EK rendelete értelmében a tagállamok államjelzésként elismerik a bejegyző tagállamnak az előírt EU-formátumnak megfelelő rendszámtábla bal szélső részén feltüntetett államjelzését.

Az EGT államaiban ezek a rendszámtáblák elegendőek, és – mivel az EU-formátumnak megfelelő rendszámtáblák megfelelnek a 1968. évi Bécsi Közúti Közlekedési Egyezmény formátumának – azokat az egyezményhez csatlakozott harmadik országokban is elfogadják megkülönböztető államjelzésként.

Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban és az egyezményhez csatlakozott országokban kiadott forgalmi rendszámmal, illetőleg az országjelzéssel ellátott járművek üzembentartói a Magyarország területére történő belépésükkor és az itt tartózkodás tartama alatt biztosítottnak tekintendők. Ezen gépjárművek üzembentartói, vezetői ún. határbiztosítási szerződés kötésére nem kötelezhetők, és ilyen szerződés velük még kérésükre sem köthető.

A Belső Szabályzat III. fejezetében foglalt, „Az irodák közötti vélelmezett biztosítási fedezeten alapuló többoldalú egyezmény” tagjai az Európai Gazdasági Térség tagországai (lásd az 1. pontban felsorolt országokat), továbbá Andorra, Svájc és Szerbia.

2.3. A 2.2. pont alá nem tartozó országokban állandó telephellyel rendelkező gépjárművek esetében a gépjármű üzembentartójának, vezetőjének Magyarországra történő belépésekor az Európai Gazdasági Térség minden tagállama területére érvényes zöldkártyával kell rendelkeznie, vagy magyar biztosítóval határbiztosítást kell kötnie. Az érvényességnek ki kell terjednie az Európai Gazdasági Térség területén való tartózkodás teljes időtartamára.

3. A felelősségbiztosítás igazolása külföldön

A kötelező felelősségbiztosítás igazolásának egyes zöldkártya-tagországokban követendő módjáról a MABISZ rendszeresen frissített tájékoztató dokumentumában található részletes információ.

3.1. Magyar forgalmi rendszámmal és forgalmi engedéllyel ellátott gépjárművel külföldre történő utazáskor a 2.2. pontban felsorolt országokban, valamint külön megállapodás alapján Albánia, Bosznia-Hercegovina és Észak-Macedónia területén a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási fedezet meglétét a magyar forgalmi rendszám és a gépjárművön a rendszámtól elkülönítetten, ovális mezőben található “H” államjelzés tanúsítja.

A fentiektől függetlenül az említett országokba való utazáskor minden esetben ajánlott a zöldkártya kiváltása.

3.2. Minden esetben kötelező kiváltani a zöldkártyát az alább felsorolt országokba gépjárművel történő utazáskor:

Azerbajdzsán (Azerbajdzsán nem tudja garantálni a Zöldkártya Rendszer szabályainak végrehajtását a vitatott Nagorno-Karabakh régióban)

Belarusz Köztársaság (Fehéroroszország)

Irán

Izrael

Marokkó

Moldova

Montenegró

Oroszország

Törökország

Tunézia

Ukrajna (A Zöldkártya Rendszer legfőbb szerve, a Council of Bureaux (CoB, Irodák Tanácsa) döntése értelmében az Ukrajna területére érvényes zöldkártyák érvényesek a Krím-félsziget területére is. A Krím-félsziget területére való belépéshez kötelező a mind Oroszország, mind Ukrajna területére érvényes zöldkártya. A Magyarországon kibocsátott zöldkártyák mindegyike érvényes Oroszország és Ukrajna területére is. A döntés szerint ideiglenes jelleggel az Orosz Zöldkártya Iroda látja el a Krím-félszigethez kötődő kárrendezési feladatokat.)

A zöldkártya (nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási kártya) kiállítását annál a biztosítónál lehet igényelni, amelyik az üzembentartó kötelező felelősségbiztosítását kezeli.

3.3. A Koszovó területére utazóknak az ország határán határbiztosítást kell váltaniuk mindaddig, amíg Koszovó a Zöldkártya Rendszer tagországává nem válik (ez jelenleg ENSZ-tagság hiányában objektív okokból sem lehetséges).

3.4. Azon országokba történő utazáskor, amelyek nem részesei a fentebb részletezett megállapodásoknak, illetőleg a 3.2. pontban felsorolt országok esetében akkor, ha a jármű üzembentartója, vezetője nem rendelkezik érvényes zöldkártyával, az illető országba való belépéskor, a határon az előírt kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződést (határbiztosítást) kell megkötni.

Nemzeti Iroda


Nemzeti Iroda (Zöldkártya Iroda)

Bemutatkozás

A gépjármű üzembentartójának kötelező felelősségbiztosításáról szóló 2009. évi LXII. törvény (Gfbt.) szerint a Nemzeti Iroda a Magyarországon kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással foglalkozó biztosítók szervezete, amely ellátja a nemzetközi gépjármű-biztosítási megállapodásból és a kapcsolódó egyezményekből eredő koordinációs, kárrendezési és elszámolási feladatokat. A Nemzeti Iroda funkcióját 1996. január 1-jén történt megalakulása óta a MABISZ látja el.

Bővebben

A Zöldkártya Rendszer eredete és céljai

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a két világháború közötti időben jelent meg Európában annak érdekében, hogy a gépjárművek okozta balesetek áldozatai számára biztosítsa a nekik járó kártérítést.

Bővebben

A Zöldkártya Rendszer tagországai

Az ENSZ Európai Gazdasági Bizottság Közlekedési Albizottsága 1953. január 1-jei hatállyal, nyolc ország (Ausztria, Belgium, Franciaország, Hollandia, Nagy-Britannia, Svédország, Svájc és a Német Szövetségi Köztársaság) részvételével életre hívta a Zöldkártya Rendszert. Fél éven belül további négy ország (Dánia, Norvégia, Finnország és Írország), majd a következő években majdnem minden európai ország csatlakozott a rendszerhez. Magyarország 1960 óta tagja a Zöldkártya Rendszernek.

Bővebben

Irodák Tanácsa (Council of Bureaux)

A Zöldkártya Rendszer legfőbb irányító és képviseleti szerve (az ENSZ Európai Gazdasági Bizottságával együttműködve) 1949-es alakulása óta a Council of Bureaux (CoB, Irodák Tanácsa) hosszú évekig londoni, majd 2006-tól brüsszeli székhellyel.

Bővebben

Zöldkártya Egyezmény

A Zöldkártya Egyezmény a kezdetektől szabályozta a zöldkártya irodák közötti kapcsolatokat, és két alapvető elvet határozott meg:

Bővebben

Multilaterális Garancia Egyezmény (Multilateral Guarantee Agreement, „Rendszámegyezmény”, 1991)

A nemzetközi gépjárműforgalom növekedésével felmerült az egyébként jól működő Zöldkártya Rendszer egyszerűsítésének igénye. Egyes zöldkártya tagországok idővel olyan kiegészítő megállapodásokat kötöttek, melyek a zöldkártya, mint felelősségbiztosítást igazoló okirat kiállításáról és határátlépéskori ellenőrzéséről lemondanak.

Bővebben

Új, egyesített egyezmény: Belső Szabályzat (Internal Regulations; 2003. július 1.)

A Belső Szabályzat a Zöldkártya Egyezményt és a Multilaterális Garancia Egyezményt egy egységes dokumentummá formálta, amely ma is a zöldkártya irodák kétoldalú kapcsolatai alapjául szolgál.

Bővebben

A zöldkártya

A zöldkártya a meglátogatott országban előírt biztosítási fedezet meglétét igazoló dokumentum, melynek felmutatásával a gépjármű üzembentartója igazolja a gépjármű-felelősségbiztosítási fedezetet a Zöldkártya Rendszer tagországaiban.

Bővebben

Információs Központ

Annak érdekében, hogy a Gépjármű-biztosítási Irányelv szerinti, magyar károsult által külföldön elszenvedett károk esetén a károsultnak lehetősége legyen hazájában, anyanyelvén kártérítést követelni, valamennyi tagállam köteles létrehozni információs központokat.

Bővebben

Kártalanítási Szervezet

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás a két világháború közötti időben jelent meg Európában annak érdekében, hogy a gépjárművek okozta balesetek áldozatai számára biztosítsa a nekik járó kártérítést.

Bővebben